• Pressmeddelande
 • /
 • SIBEK AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

SIBEK AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SIBEK AB (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) offentliggör idag bolagsbeskrivning inför en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och att i anslutning till Noteringen erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige möjligheten att teckna sig för högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier (”Erbjudandet”).

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag. De tjänster Bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

Nasdaq Stockholm AB har gjort en preliminär bedömning att Sibek uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.

Kommentar från Björn Östlund, styrelseordförande
Sibek har sedan starten visat upp god lönsamhet varje år och har under de senaste åren haft en god organisk tillväxt genom utveckling av tjänster och geografisk expansion. En notering av Sibeks aktier är ett naturligt och viktigt steg för att fortsätta den starka och positiva utvecklingen av företaget.

Kommentar från David Berg, VD
Det är med stolthet jag ser på Sibek inför vår planerade notering på First North. Vi är ett ledande teknikkonsultbolag med specialister på den svenska järnvägens signalsystem. Sedan starten 2007 har fokus alltid varit högsta kvalitet på de tjänster vi levererar och vi har idag en mycket stark position på vår marknad.

Bakgrund och motiv
Bolaget grundades 2007 med inriktning på att arbeta med driftsättningar av signalsystem på den svenska järnvägen. Bolaget utvecklades snabbt och antalet anställda ökade. Bolaget lyckades tidigt teckna ramavtal med Trafikverket, som idag utgör Bolagets största kund, följt av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm (SL). Bolaget har under åren breddat kundunderlaget och har avtal och samarbeten med såväl teknikkonsultbolag, entreprenadföretag som systemleverantörer till järnvägens signalsystem.

Den samlade tekniska kompetensen inom Bolaget är hög och tjänsteutbudet har gradvis breddats till att innefatta projekteringstjänster och olika tjänster inom projekt- och byggledning. Bolaget har varit lönsamt sedan starten och har växt med goda marginaler. Bolagets målsättning är att växa ytterligare med fortsatt god marginal. Olika aktörer har under åren visat intresse för förvärv av Bolaget, men det är Bolagets bedömning att en notering på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara mer gynnsam för Bolagets långsiktiga utveckling.

En notering ger Bolaget ett antal fördelar och möjligheter. Bolagets anställda har inför noteringen fått möjlighet att bli delägare vilket bedöms gynnsamt för verksamheten. En marknadsvärderad aktie skapar möjligheter att förvärva andra bolag inom samma bransch. Att vara noterad anses också vara en kvalitetsstämpel vilket bedöms som gynnsamt i kundrelationer och samarbeten. Vidare förväntas en notering leda till ökad kännedom om Bolaget vilket kan vara gynnsamt för kommande rekryteringar och i relationer med kunder och samarbetspartners.

Bolaget avser använda likviden från Erbjudandet för genomförandet av potentiella bolagsförvärv. Bolaget planerar att undersöka möjligheten att expandera verksamheten via förvärv av andra bolag verksamma inom samma och närliggande teknikområden.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober 2023.
 • Pris per aktie: 16 SEK. Courtage utgår ej.
 • Minsta teckningspost: 400 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier. Samtliga befintliga aktier i Erbjudandet förvärvas av teckningsåtagare.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om högst 10,6 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 2,0 MSEK.
 • Värdering: 153,6 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 6 november 2023.
 • Utspädning: Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 661 250, från 9 600 000 till 10 261 250, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,4 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 12 oktober – 26 oktober 2023
Offentliggörande av utfall 27 oktober 2023
Likviddag 2 november 2023
Första handelsdag på First North 6 november 2023

Bolagsbeskrivning och anmälan
Bolagsbeskrivning avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar finns nu publicerade på Sibeks (www.sibek.se) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Noteringen på First North.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK
Publicerat: 2024-03-13
SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 3 november 2023 – januari 2024