IPO 2023

Styrelsen i Sibek AB har offentliggjort bolagsbeskrivning inför en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och att i anslutning till Noteringen erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige möjligheten att teckna sig för högst 937 500 aktier.

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag. De tjänster Bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober 2023.
  • Pris per aktie: 16 SEK. Courtage utgår ej.
  • Minsta teckningspost: 400 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
  • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier. Samtliga befintliga aktier i Erbjudandet förvärvas av teckningsåttagare.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om högst 10,6 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 2,0 MSEK.
  • Värdering: 153,6MSEK före Erbjudandet.
  • Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.
  • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 6 november 2023.
  • Utspädning: Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 661 250, från 9 600 000 till 10 261 250, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,4 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.  

Preliminär tidplan

Teckningsperiod12 oktober – 26 oktober 2023
Offentliggörande av utfall27 oktober 2023
Likviddag2 november 2023
Första handelsdag på First North6 november 2023

Bolagsbeskrivning

Uppdaterad: