SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24

Fjärde kvartalet (februari- april)

 • Bolagets omsättning ökade under fjärde kvartalet med 28,4 % till 38 445 TSEK (29 936 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 101,6 % till 5 808 TSEK (2 881 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 15,1 % (9,6 %)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 SEK (0,22 SEK).

Helår 2023-24 (maj-april)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 21,8 % till 143 722 TSEK (118 036 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,5 % och uppgick till 19 990 TSEK (14 749 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,9 % (12,5 %).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,63 SEK (1,25 SEK).
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en aktieutdelning om 1,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023-24.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget tilldelades avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10–12 MSEK avseende ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt i distrikt Väst.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK avseende Kompetens signalteknik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under räkenskapsårets fjärde kvartal höll den starka trenden med god tillväxt och ökad lönsamhet i sig. Jag har i tidigare kommentarer nämnt att den bakomliggande förklaringen huvudsakligen återfinns i hög beläggning och prisjusteringar, vilket fortsatt gäller under räkenskapsårets sista kvartal. För räkenskapsåret totalt sett summerar vi en omsättningstillväxt om 21,8 % och en rörelseresultattillväxt om 35,5 %. Det är siffror jag är mycket nöjd med, särskilt då vi under året har haft kostnader förknippade med börsintroduktionen i november.

Under räkenskapsåret stod tjänsten driftsättning för 55 % av omsättningen, projektering stod för 23 %, projekt- och byggledning stod för 21 % och övriga tjänster svarade för 1 %. Vi har haft god beläggning och orderingång inom samtliga tjänsteområden.

Under fjärde kvartalet tecknade vi två avtal med Trafikverket som stärker Sibeks möjligheter till framtida utveckling. I mars tecknade vi avtal avseende driftsättning, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt kring Göteborg. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras av egen personal, men vissa delar rör annat än signalteknik och kommer att utföras av underkonsulter. I april tecknade vi ramavtal med Trafikverket avseende Kompetens signalteknik. Avtalet syftar till att förse den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering och signalteknik. Trafikverket ställde i upphandlingen mycket höga krav avseende både teknisk kompetens och organisation hos potentiella anbudsgivare, vilket gör det särskilt kul att Sibek stod som vinnare samtidigt som endast en annan anbudsgivare klarade kvalificeringskraven. En stor del av avtalets förväntade volym avser uppgifter som Sibek till dags dato inte jobbat aktivt med, men där vi besitter den nödvändiga kompetensen. Avtalet ger oss alltså möjlighet att ytterligare bredda vårt tjänsteutbud. Vi har med anledning av avtalet också knutit ytterligare bra samarbetspartners till oss i form av underkonsulter. Hur mycket avtalet kommer att vara värt de kommande åren är svårt att säga, men det ökar i vilket fall Sibeks möjligheter att hålla en fortsatt hög beläggning.

Räkenskapsårets första kvartal (maj till juli) är som regel årets svagaste, med anledning av sommarens semestrar. Jag har tidigare skrivit att det för våra besiktningsmän väntas en intensiv period framåt sommaren med en rad driftsättningar i olika delar av landet. Läget ser fortsatt ljust ut, men vissa driftsättningar som skulle ha genomförts under perioden har senarelagts av Trafikverket. Sannolikt kommer dessa driftsättningar att utföras senare i år och förväntas ha endast begränsad inverkan på vårt resultat under första kvartalet. Hösten brukar som regel alltid vara intensiv med driftsättningar och förväntas bli så också i år, i synnerhet om även de försenade arbetena förläggs då. Också för tjänsten projektering, där framförhållningen normalt är kortast, ser läget ljust ut med förväntat hög beläggning de närmast kommande månaderna. Tjänsten projekt- och byggledning präglas av långa kontrakt och därmed av högre grad av förutsägbarhet. Även inom projekt- och byggledning ser beläggningen bra ut framöver.

Sibeks framgång under året beror av hög kompetens hos våra medarbetare, hårt arbete och en stark vilja att leverera med högsta kvalitet. Vi tar med oss detta och fortsätter på samma linje under räkenskapsåret 2024-25.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-06-11
SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK