Sibek har genom förnyad konkurrens på Ramavtal Signaltekniska tjänster av Trafikverket tilldelats ett avtal inom tjänsteområde Ibruktagandebesiktning signal: Falun-Borlänge hastighetshöjande åtgärder inkl. Ornäs ESIK. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2025-12-31. Avtalet har ett förväntat värde på 3,8 MSEK.

”Ramavtal Signaltekniska tjänster är ett viktigt kontrakt för oss där vi inom besiktning är rankad etta i Trafikverkets alla fem regioner. Detta är första gången besiktning upphandlas till fast pris på ramavtalet och det är glädjande att se att vi vinner även inom denna upphandlingsform. Att projektet i sig är beläget i Dalarna är extra roligt med tanke på att vi har ett av våra största kontor i Borlänge.” säger David Berg, VD.

Uppdraget består av ett antal signaltekniska besiktningar med driftsättningar under 2024 och 2025. Åtgärder som ingår i projektet är bland annat ett antal skyddsväxlar, tre vägskyddsanläggningar och fem rörbroar.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Sibek har av Trafikverket tilldelats uppdraget Ramavtal avseende Kompetens signalteknik. Ramavtalet tilldelas endast en konsult och uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper över två år med option på 1+1 år. Trafikverkets uppskattning av volymen på ramavtalet motsvarar en summa på cirka 23 miljoner kronor för Sibek.

”Det här är en fantastisk framgång för Sibek. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet de kommande åren. Kraven var mycket högt ställda i denna upphandling och det är tack vare vår breda kompetens inom signalteknik som vi blir tilldelade detta uppdrag av Trafikverket.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar att förse projekten inom den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering, signalteknik och anläggningsdata för järnvägsanläggningar samt att förse de av Trafikverket drivna projekten inom den digitala tåglägestjänsten med de kompetenskonsulter som behövs för att säkra framdriften för nuvarande, kommande samt angränsande projekt för uppdrag främst på VO Trafik och VO Underhåll.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2027-12-31. Ersättningsformen är rörligt arvode och förväntat värde är 10-12 MSEK. Sibek kommer att arbeta med underkonsulterna AFRY och Askers Konsult och Entreprenadtjänst AB avseende entreprenadbesiktning respektive ibruktagning bana.

”Det är otroligt roligt att vi genom detta uppdrag kan säkra upp vår verksamhet i Trafikverkets västra region. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet i regionen de kommande åren. Variationen av uppdrag inom detta avtal passar oss väl då bredden av kompetens hos våra medarbetare kan nyttjas till fullo. Positivt också att vi har med oss AFRY och Askers som är väldigt kompetenta på sina respektive områden.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar åtta separata projekt som innebär signaltekniska åtgärder för att antingen öka kapaciteten i anläggningen eller för att stärka robustheten genom underhållsåtgärder. Bland annat ingår projektet Vändspår Lerum som syftar till att bygga ut Lerum till en fyrspårstation. Även projektet Förbigångsspår Välevattnet som innebär driftsättning av ett förbigångsspår på sträckan Laxå-Finnerödja är en del av avtalet.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation av hårdvara i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte. Beställningen har kommit som ett tillägg till det pågående projekteringsuppdraget för ställverksbytet och är värd ca 3 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar kontrakt för den här typen av tjänst. Denna typ av uppdrag passar Sibek bra då det ligger nära vår övriga verksamhet och många medarbetare har en bakgrund inom entreprenad. Det är förstås en fin möjlighet för oss. Det är också glädjande att vi har ett otroligt bra samarbete med kunden som i och med detta visar sitt förtroende genom att utöka vårt engagemang till fler områden.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att byta datorställverk 85 till den nyare versionen 95 på en sträcka av Dalabanan mellan Borlänge och Mora. Sedan tidigare har Sibek uppdraget att projektera och säkerhetsgranska bygghandling samt att driftsätta den färdiga anläggningen. Den totala kontraktsumman uppgår till ca 14 MSEK.

Arbetet med installationen påbörjas under våren för att avslutas i samband med att det nya ställverket tas i drift i oktober 2024.

Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projektet Signaltrimningsåtgärder Rotebro samt byggplatsuppföljning. Beställare är Trafikverket Investering och upphandlingen skedde i öppen konkurrens. Det kontrakterade ordervärdet är drygt 2,7 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar ett kontrakt med Trafikverket till vår projekteringsverksamhet. Det här är ett uppdrag som passar Sibek perfekt. Merparten av kontraktet avser kvalificerat arbete inom signalteknik och vi kommer att dra nytta av vår höga kompetens inom området.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att genom olika åtgärder i signalsystemet öka den trafikmässiga kapaciteten och robustheten kring stationerna Rotebro och Norrviken. Stationerna ligger på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala, en sträcka som är hårt nyttjad av pendeltåg, fjärrtåg och godståg.

Sibek räknar med att påbörja arbeten under december månad och projektet förväntas pågå till maj 2026.

Nasdaq Stockholm AB har igår den 31 oktober 2023 godkänt SIBEK AB (publ):s (”Sibek” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier i Sibek kommer inledas måndagen den 6 november 2023. Sibeks aktie har ISIN-kod SE0020050359 och kommer handlas under kortnamnet SIBEK.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med noteringen samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

I dag, den 12 oktober 2023, inleds teckningsperioden i SIBEK AB:s (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market ("Noteringen”). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Erbjudandet omfattar högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier, motsvarande 15 MSEK (”Erbjudandet”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag. De tjänster Bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober 2023.
  • Pris per aktie: 16 SEK. Courtage utgår ej.
  • Minsta teckningspost: 400 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
  • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier. Samtliga befintliga aktier i Erbjudandet förvärvas av teckningsåtagare.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om högst 10,6 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 2,0 MSEK.
  • Värdering: 153,6 MSEK före Erbjudandet.
  • Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.
  • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 6 november 2023.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 12 oktober – 26 oktober 2023
Offentliggörande av utfall 27 oktober 2023
Likviddag 2 november 2023
Första handelsdag på First North 6 november 2023

Bolagsbeskrivning och anmälan
Bolagsbeskrivning avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar finns nu publicerade på Sibeks (www.sibek.se) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Sibek AB har idag, onsdagen den 4 oktober 2023, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultatet för räkenskapsåret 2022/2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kronor i ny räkning och 9 600 000 kronor i utdelning. Utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Fredagen den 6 oktober 2023 är avstämningsdag för utdelningen som kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades det att omvälja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Björn Östlund valdes till styrelseordförande.

Revideco AB valdes till bolagets revisor med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

Sibek AB kallar till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 16.00 på Sibeks kontor i Årsta, Ostmästargränd 5, Årsta.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 september 2023, dels senast torsdagen den 28 september 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman ska ske via e-post till ulrika.pettersson@sibek.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast torsdagen den 28 sep 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 sep 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val till styrelsen och revisor

11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Att välja Björn Östlund till mötesordförande

8. a) Att fastställa resultat- och balansbalansräkning

8. b) Att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kr i ny räkning och 9 600 000 kr i utdelning. Utdelning om 1 kr per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Samt att fredagen den 6 oktober 2023 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 4 oktober 2023.

9. Att arvode ska utgå med 180 000 kr (180 000 kr föregående år) till ordförande och 120 000 kr (120 000 kr föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Att välja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandson till styrelseledamöter. Att välja Björn Östlund till styrelseordförande.

Att välja Revideco AB till bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Erik Emilsson att vara huvudansvarig revisor.

11. Att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

12. Att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.