• Pressmeddelande
  • /
  • Sibeks erbjudande blev tecknat till 88,5 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2023

Sibeks erbjudande blev tecknat till 88,5 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SIBEK AB (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till cirka 88,5 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 13,3 MSEK.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 26 oktober 2023. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK per aktie och ökar antalet aktier i Bolaget med 553 267. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total emissionslikvid om cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver såldes 276 250 befintliga aktier från huvudägare i Bolaget till ett antal teckningsåtagare.

Kommentar från David Berg, vd:

”Det är en spännande tid för oss och kul att börsnoteringen äntligen blir av. Det är förstås en milstolpe i Sibeks historia. Vi har sedan länge varit ett välkänt och etablerat namn inom vår bransch. I noteringen var också ett flertal av teckningsåtagarna från branschen, och känner till Sibek sedan tidigare. Det är förstås jättekul att få det förtroendet och vi sprider nu ägandet och får en större och bredare ägarbas.”

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Sibek erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i Bolagsbeskrivningen som Bolaget offentliggjorde den 9 oktober 2023. Efter Erbjudandets genomförande har Bolaget cirka 320 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 30 oktober 2023
  • Likviddag är den 2 november 2023
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning
När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 553 267, från 9 600 000 till 10 153 267, och Bolagets aktiekapital att öka med 33 196,02 SEK, från 576 000 SEK till 609 196,02 SEK, innebärande en utspädning om cirka 5,4 procent för befintliga aktieägare som inte deltagit i Erbjudandet.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den Bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-06-11
SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK