• Pressmeddelande
 • /
 • SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 3 november 2023 – januari 2024

SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 3 november 2023 – januari 2024

Tredje kvartalet (november-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under tredje kvartalet med 20,1 % till 32 745 TSEK (27 261 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 118 % till 4 254 TSEK (1 946 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,0 % (7,1 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,36 SEK (0,18 SEK).

Årets första nio månader (maj-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 19,5 % till 105 277 TSEK (88 100 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19,5 % och uppgick till 14 182 TSEK (11 869 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,5 % (13,5 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 1,15 SEK (1,03 SEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte den positiva trend som jag nämnde i föregående kvartalsrapport, med ökande omsättning till god lönsamhet. De bakomliggande faktorerna är hög beläggning i kombination med prisuppräkningar. Som jag nämnt i tidigare rapporter så räknas priser i tecknade kontrakt som regel upp med ett index som följer inflationen, dock med viss eftersläpning. Vi ser nu tydligt effekterna av detta.

Januari och februari brukar som regel präglas av lägre aktivitet på järnvägen. Till stor del beror det på att snön försvårar arbeten, framför allt i landets nordligare delar. Så har det varit även i år, men jag kan trots det konstatera att även vårt fjärde kvartal har börjat bra med hög beläggning i februari. Den höga graden av beläggning förväntas hålla i sig under våren för alla våra tre tjänsteområden. Framåt sommaren väntas en intensiv period för våra besiktningsmän med ett flertal stora driftsättningar på olika plaster i landet. Sammantaget finns goda förutsättningar på plats för verksamheten under de närmast kommande månaderna.

Den som följer affärsmedia kan ha noterat att det senaste tiden har skrivits en del om järnvägen, och inte minst signalsystemet. I december 2023 offentliggjorde Trafikverket sin rapport Signalöversyn[1] som belyser konsekvenserna av ett åldrande signalsystem. I rapporten framgår att Trafikverket vill ha ökade ekonomiska medel för att möjliggöra nationellt införande av det nya sameuropeiska signalsystemet ERTMS under den kommande 20-årsperioden. Den beräknade kostnaden uppges till 50–55 miljarder kronor plus utvecklingskostnader om 8–10 miljarder. I januari 2024 framlade Trafikverket sitt förslag till plan för transportsystemet som ska gälla 2026 till 2037, vilket omskrevs i Dagens Industri 15 januari[2]. Enligt Trafikverket räcker inte de planerade resurserna för perioden, utan för järnvägen behövs ytterligare 96 miljarder kronor. Upprustning av signalsystemet lyfts fram som särskilt angeläget. I artikeln uttalade sig infrastrukturminister Andreas Carlson positivt till ökade satsningar och nämnde specifikt att underhållsskulden har tillåtits växa under lång tid. Detta är ett sedan länge känt begrepp inom järnvägen och syftar på att nödvändiga investeringar har skjutits upp under för lång tid. Underhållsskulden i kombination med ökat kapacitetsutnyttjande (fler tåg) leder till ett mer störningskänsligt system, det vill säga fler förseningar.

Det går förstås inte att se in i framtiden, men det finns åtminstone goda anledningar att tro att det kommer att investeras mer i järnvägen och signalsystemet de kommande åren. Jag konstaterar att Sibek är väl positionerat för en sådan utveckling och för att bidra till att järnvägen och signalsystemet rustas upp. En av de största riskerna som Trafikverket lyfter fram i sin rapport är kompetensbrist. Här ligger Sibek i framkant, både när det gäller den nya tekniken som är på ingång och den befintliga tekniken som sannolikt i stora delar kommer att leva kvar under flera decennier framöver.

På Sibek följer vi utvecklingen med stort intresse. 20 år för att byta signalsystem kan låta som lång tid, men givet mängden arbete som måste utföras i förhållande till mängden tillgänglig kapacitet så är det nog snarare bråttom. Hur som helst, på Sibek fortsätter vi att fokusera på att leverera med högsta kvalitet i de uppdrag vi har.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

[1] https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2023-12/jarnvagens-signalsystem-behover-bytas-ut-i-snabbare-takt/
[2] https://www.di.se/nyheter/trafikverket-vill-ha-150-extra-miljarder-959-miljarder-racker-inte/

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-06-11
SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK