• Pressmeddelande
 • /
 • SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 1, maj – juli 2023

SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 1, maj – juli 2023

Första kvartalet

 • Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 27,3 % till 29 851 TSEK (23 432 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 1 207 TSEK (629 TSEK).
 • Resultat efter skatt 1 195 TSEK (499 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,05 SEK)
 • Ett flertal pågående driftsättningar under sommarperioden bidrog till högre omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning.
 • Bolaget tilldelades kontrakt med Trafikverket avseende Ibruktagandeorganisation till spår-, räls- och växelbyte på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck.
 • Bolagets styrelse beslutade om långsiktiga finansiella mål: organisk tillväxt överstigande 10 % per år och en EBIT-marginal överstigande 10 %.
 • Bolagets styrelse beslutade om utdelningspolicy: Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens slut.

VD-kommentar

Verksamheten har under räkenskapsårets första kvartal löpt på i linje med, och något över, våra förväntningar. Det första kvartalet ska som regel vara räkenskapsårets svagaste för Sibek. Det är fullt naturligt och beror på att semesterperioden infaller med tyngdpunkten i juli månad. Denna sommar pågick dock fler driftsättningar jämfört med föregående år. Som exempel kan nämnas arbetena på Malmbanan, Dalabanan och projektet Gävle-Storvik. Den högre mängden driftsättningar var en bidragande orsak till att kvartalets omsättning blev högre än för samma kvartal förra året. Sysselsättningen har varit god även inom projektering samt projekt- och byggledning. Samtliga konsulter har haft hög beläggning under kvartalet.

Det allmänna ekonomiska läget präglas av fortsatt hög inflation och stigande räntor samt en försvagad svensk krona. Sibek står fortsatt stadigt i denna miljö av ökade ekonomiska utmaningar. Vi har inga långfristiga skulder att betala räntor på, och heller inga betydande kostnader i utländsk valuta. Däremot har vi sett ökade kostnader i form av exempelvis löner, lokalhyror och billeasing, som följd av inflation och högre ränteläge. Samtidigt har bolagets starka kassa fått ökad betydelse genom tillkommande ränteintäkter. En annan mycket relevant faktor i sammanhanget är att flertalet av Sibeks kontrakt innehåller klausuler om indexreglering, vilket verkar kompenserande mot ökade kostnader. Detta inträffar dock med viss eftersläpning eftersom indexreglering vanligtvis sker en gång per år. Vi ser heller inga tecken på vikande efterfrågan avseende de tjänster vi levererar. Sammanfattningsvis konstaterar jag att vår finansiella ställning är mycket stark.

Sibeks styrelse fattade under kvartalet beslut om långsiktiga finansiella mål för bolaget. Organisk årlig tillväxt överstigande 10 % och EBIT-marginal överstigande 10 %. Styrelsen fattade också beslut om aktieutdelningspolicy. Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget. Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie till Årsstämman, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

I maj blev det klart att Sibek återigen tilldelas ramavtal med Trafikverket avseende tjänsterna ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd. Min bedömning är att detta kommer vara ett av Sibeks enskilt viktigaste avtal de kommande åren. Ramavtalet gäller minst två år framåt i tiden och kan gälla så länge som fyra år om Trafikverket, likt de gjort tidigare år, utnyttjar kontraktets optioner. Vi är också mycket nöjda med att ha tilldelats avtal med Trafikverket avseende driftsättningar vid spår- räls- och växelbyten på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck. Sibeks arbete kommer att utföras under åren 2024 till 2026. Det innebär förstås en trygghet för verksamheten att jobba med denna typ av långa kontrakt. I sammanhanget ska också nämnas att Sibek tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning. Det är fortfarande oklart hur mycket arbete avtalet kommer att generera för Sibeks räkning (ramavtalet har flera leverantörer), men jag konstaterar att tjänsten entreprenadbesiktning hittills har utgjort en mycket liten andel av Sibeks verksamhet och att detta innebär en möjlighet till utveckling. Vi fortsätter alltså att i samma anda som tidigare expandera vårt utbud till närliggande tjänster.

Vårt arbete med en notering vid Nasdaq First North fortsätter med målsättning om första handelsdag i slutet av oktober. Under andra kvartalet finns en rad driftsättningar planerade och vi förväntar oss fortsatt hög beläggning.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-06-11
SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK