Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation av hårdvara i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte. Beställningen har kommit som ett tillägg till det pågående projekteringsuppdraget för ställverksbytet och är värd ca 3 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar kontrakt för den här typen av tjänst. Denna typ av uppdrag passar Sibek bra då det ligger nära vår övriga verksamhet och många medarbetare har en bakgrund inom entreprenad. Det är förstås en fin möjlighet för oss. Det är också glädjande att vi har ett otroligt bra samarbete med kunden som i och med detta visar sitt förtroende genom att utöka vårt engagemang till fler områden.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att byta datorställverk 85 till den nyare versionen 95 på en sträcka av Dalabanan mellan Borlänge och Mora. Sedan tidigare har Sibek uppdraget att projektera och säkerhetsgranska bygghandling samt att driftsätta den färdiga anläggningen. Den totala kontraktsumman uppgår till ca 14 MSEK.

Arbetet med installationen påbörjas under våren för att avslutas i samband med att det nya ställverket tas i drift i oktober 2024.

Andra kvartalet (augusti-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under andra kvartalet med 14,1 % till 42 681 TSEK (37 407 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,1 % till 8 721 TSEK (9 292 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 20,4 % (24,8 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,80 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterade till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Första halvåret (maj-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 19,1 % till 72 532 TSEK (60 839 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 % och uppgick till 9 928 TSEK (9 921 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,7 % (16,3 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,84 SEK (0,85 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterde till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Den 31 oktober godkände Nasdaq Stockholm AB bolagets ansökan om upptgande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
• Den 27 oktober offentliggjordes utfallet av bolagets erbjudande om att teckna aktier. Erbjudandet tecknades till 88,5 %. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK och summerades till 553 267 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga. Totalt tillfördes bolaget en emissionslikvid om 8,9 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet aktier ökade till 10 153 267 från 9 600 000.
• Den 9 oktober offentliggjordes bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
• Vid årsstämman 4 oktober beslutades om utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre avsåg ordinarie utdelning och
25 öre avsåg extra utdelning.
• Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

VD-kommentar

Räkenskapsårets andra kvartal präglades till stor del av förberedelser inför Sibeks notering på Nasdaq First North Growth Market. Under de rådande allmänna ekonomiska förutsättningarna har väldigt få bolag valt att noteras det senaste året. Detta till trots genomförde Sibek en lyckad börsintroduktion några dagar efter andra kvartalets utgång, den 6 november. Jag är förstås oerhört stolt över att Sibek lyckats med detta och ser nu fram emot Sibeks fortsatta tillvaro som börsbolag.

Noteringen skedde genom försäljning av både befintliga och nyemitterade aktier. Totalt tillfördes Sibek cirka 8,9 MSEK före kostnader i samband med noteringen.

Verksamheten har under andra kvartalet utvecklats något över våra förväntningar. Omsättningstillväxten har varit god och priserna i flera av våra kontrakt har justerats upp genom nyttjande av indexklausuler. Som jag nämnt tidigare justeras priserna i regel en gång om året, vilket leder till att Sibek kompenseras för ökade kostnader med viss eftersläpning. Resultatet för andra kvartalet belastas med cirka 1,9 MSEK av engångskaraktär avseende kostnader för notering. Sammantaget konstaterar jag att Sibek fortsätter den positiva trend som kunde ses under räkenskapsårets första kvartal.

Sysselsättningen för våra konsulter inom driftsättning och projekt- och byggledning har varit mycket hög. Inom driftsättning har våra besiktningsmän arbetat med ett stort antal projekt över hela landet. Det enskilt största projektet har varit det fortsatta arbetet med förberedelser för införande av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan i norra Sverige. Även inom projekt- och byggledning är ett flertal av Sibeks konsulter verksamma inom arbetet med ERTMS.

Inom tjänsten projektering har framförhållningen varit kortare och det har förekommit perioder med något lägre beläggning än vanligt. I slutet av andra kvartalet och i början av det tredje, har vi noterat att utvecklingen vänts till det positiva i och med att vi har tecknat ett antal avtal avseende just projektering. Dessa uppdrag förväntas påbörjas kring kommande årsskifte. Beläggningen ser därmed mycket god ut för hela första kalenderhalvåret 2024 även för tjänsten projektering.

Räkenskapsårets andra kvartal brukar vara årets starkaste eller näst starkaste efter fjärde kvartalet. Vi går nu in i tredje kvartalet som brukar präglas av något lägre aktivitet. Det beror förstås delvis på julledighet, men också på att intensiteten i de arbeten som utförs längs järnvägen minskar som en följd av kyla och snö.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projektet Signaltrimningsåtgärder Rotebro samt byggplatsuppföljning. Beställare är Trafikverket Investering och upphandlingen skedde i öppen konkurrens. Det kontrakterade ordervärdet är drygt 2,7 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar ett kontrakt med Trafikverket till vår projekteringsverksamhet. Det här är ett uppdrag som passar Sibek perfekt. Merparten av kontraktet avser kvalificerat arbete inom signalteknik och vi kommer att dra nytta av vår höga kompetens inom området.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att genom olika åtgärder i signalsystemet öka den trafikmässiga kapaciteten och robustheten kring stationerna Rotebro och Norrviken. Stationerna ligger på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala, en sträcka som är hårt nyttjad av pendeltåg, fjärrtåg och godståg.

Sibek räknar med att påbörja arbeten under december månad och projektet förväntas pågå till maj 2026.

Nasdaq Stockholm AB har igår den 31 oktober 2023 godkänt SIBEK AB (publ):s (”Sibek” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier i Sibek kommer inledas måndagen den 6 november 2023. Sibeks aktie har ISIN-kod SE0020050359 och kommer handlas under kortnamnet SIBEK.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med noteringen samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SIBEK AB (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till cirka 88,5 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 13,3 MSEK.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 26 oktober 2023. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK per aktie och ökar antalet aktier i Bolaget med 553 267. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total emissionslikvid om cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver såldes 276 250 befintliga aktier från huvudägare i Bolaget till ett antal teckningsåtagare.

Kommentar från David Berg, vd:

”Det är en spännande tid för oss och kul att börsnoteringen äntligen blir av. Det är förstås en milstolpe i Sibeks historia. Vi har sedan länge varit ett välkänt och etablerat namn inom vår bransch. I noteringen var också ett flertal av teckningsåtagarna från branschen, och känner till Sibek sedan tidigare. Det är förstås jättekul att få det förtroendet och vi sprider nu ägandet och får en större och bredare ägarbas.”

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Sibek erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i Bolagsbeskrivningen som Bolaget offentliggjorde den 9 oktober 2023. Efter Erbjudandets genomförande har Bolaget cirka 320 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

 • Avräkningsnotor skickas ut den 30 oktober 2023
 • Likviddag är den 2 november 2023
 • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning
När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 553 267, från 9 600 000 till 10 153 267, och Bolagets aktiekapital att öka med 33 196,02 SEK, från 576 000 SEK till 609 196,02 SEK, innebärande en utspädning om cirka 5,4 procent för befintliga aktieägare som inte deltagit i Erbjudandet.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den Bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

I dag, den 12 oktober 2023, inleds teckningsperioden i SIBEK AB:s (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market ("Noteringen”). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Erbjudandet omfattar högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier, motsvarande 15 MSEK (”Erbjudandet”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag. De tjänster Bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober 2023.
 • Pris per aktie: 16 SEK. Courtage utgår ej.
 • Minsta teckningspost: 400 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier. Samtliga befintliga aktier i Erbjudandet förvärvas av teckningsåtagare.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om högst 10,6 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 2,0 MSEK.
 • Värdering: 153,6 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 6 november 2023.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 12 oktober – 26 oktober 2023
Offentliggörande av utfall 27 oktober 2023
Likviddag 2 november 2023
Första handelsdag på First North 6 november 2023

Bolagsbeskrivning och anmälan
Bolagsbeskrivning avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar finns nu publicerade på Sibeks (www.sibek.se) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SIBEK AB (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) offentliggör idag bolagsbeskrivning inför en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och att i anslutning till Noteringen erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige möjligheten att teckna sig för högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier (”Erbjudandet”).

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystem-leverantörer och andra teknikkonsultbolag. De tjänster Bolaget levererar kan delas upp i huvudsakligen driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning.

Nasdaq Stockholm AB har gjort en preliminär bedömning att Sibek uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.

Kommentar från Björn Östlund, styrelseordförande
Sibek har sedan starten visat upp god lönsamhet varje år och har under de senaste åren haft en god organisk tillväxt genom utveckling av tjänster och geografisk expansion. En notering av Sibeks aktier är ett naturligt och viktigt steg för att fortsätta den starka och positiva utvecklingen av företaget.

Kommentar från David Berg, VD
Det är med stolthet jag ser på Sibek inför vår planerade notering på First North. Vi är ett ledande teknikkonsultbolag med specialister på den svenska järnvägens signalsystem. Sedan starten 2007 har fokus alltid varit högsta kvalitet på de tjänster vi levererar och vi har idag en mycket stark position på vår marknad.

Bakgrund och motiv
Bolaget grundades 2007 med inriktning på att arbeta med driftsättningar av signalsystem på den svenska järnvägen. Bolaget utvecklades snabbt och antalet anställda ökade. Bolaget lyckades tidigt teckna ramavtal med Trafikverket, som idag utgör Bolagets största kund, följt av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm (SL). Bolaget har under åren breddat kundunderlaget och har avtal och samarbeten med såväl teknikkonsultbolag, entreprenadföretag som systemleverantörer till järnvägens signalsystem.

Den samlade tekniska kompetensen inom Bolaget är hög och tjänsteutbudet har gradvis breddats till att innefatta projekteringstjänster och olika tjänster inom projekt- och byggledning. Bolaget har varit lönsamt sedan starten och har växt med goda marginaler. Bolagets målsättning är att växa ytterligare med fortsatt god marginal. Olika aktörer har under åren visat intresse för förvärv av Bolaget, men det är Bolagets bedömning att en notering på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara mer gynnsam för Bolagets långsiktiga utveckling.

En notering ger Bolaget ett antal fördelar och möjligheter. Bolagets anställda har inför noteringen fått möjlighet att bli delägare vilket bedöms gynnsamt för verksamheten. En marknadsvärderad aktie skapar möjligheter att förvärva andra bolag inom samma bransch. Att vara noterad anses också vara en kvalitetsstämpel vilket bedöms som gynnsamt i kundrelationer och samarbeten. Vidare förväntas en notering leda till ökad kännedom om Bolaget vilket kan vara gynnsamt för kommande rekryteringar och i relationer med kunder och samarbetspartners.

Bolaget avser använda likviden från Erbjudandet för genomförandet av potentiella bolagsförvärv. Bolaget planerar att undersöka möjligheten att expandera verksamheten via förvärv av andra bolag verksamma inom samma och närliggande teknikområden.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober 2023.
 • Pris per aktie: 16 SEK. Courtage utgår ej.
 • Minsta teckningspost: 400 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier. Samtliga befintliga aktier i Erbjudandet förvärvas av teckningsåtagare.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om högst 10,6 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 2,0 MSEK.
 • Värdering: 153,6 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 6 november 2023.
 • Utspädning: Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 661 250, från 9 600 000 till 10 261 250, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,4 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 12 oktober – 26 oktober 2023
Offentliggörande av utfall 27 oktober 2023
Likviddag 2 november 2023
Första handelsdag på First North 6 november 2023

Bolagsbeskrivning och anmälan
Bolagsbeskrivning avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar finns nu publicerade på Sibeks (www.sibek.se) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Noteringen på First North.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Sibek AB har idag, onsdagen den 4 oktober 2023, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultatet för räkenskapsåret 2022/2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kronor i ny räkning och 9 600 000 kronor i utdelning. Utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Fredagen den 6 oktober 2023 är avstämningsdag för utdelningen som kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades det att omvälja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Björn Östlund valdes till styrelseordförande.

Revideco AB valdes till bolagets revisor med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

Sibek AB kallar till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 16.00 på Sibeks kontor i Årsta, Ostmästargränd 5, Årsta.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 september 2023, dels senast torsdagen den 28 september 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman ska ske via e-post till ulrika.pettersson@sibek.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast torsdagen den 28 sep 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 sep 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val till styrelsen och revisor

11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Att välja Björn Östlund till mötesordförande

8. a) Att fastställa resultat- och balansbalansräkning

8. b) Att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kr i ny räkning och 9 600 000 kr i utdelning. Utdelning om 1 kr per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Samt att fredagen den 6 oktober 2023 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 4 oktober 2023.

9. Att arvode ska utgå med 180 000 kr (180 000 kr föregående år) till ordförande och 120 000 kr (120 000 kr föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Att välja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandson till styrelseledamöter. Att välja Björn Östlund till styrelseordförande.

Att välja Revideco AB till bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Erik Emilsson att vara huvudansvarig revisor.

11. Att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

12. Att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.

Första kvartalet

 • Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 27,3 % till 29 851 TSEK (23 432 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 1 207 TSEK (629 TSEK).
 • Resultat efter skatt 1 195 TSEK (499 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,05 SEK)
 • Ett flertal pågående driftsättningar under sommarperioden bidrog till högre omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning.
 • Bolaget tilldelades kontrakt med Trafikverket avseende Ibruktagandeorganisation till spår-, räls- och växelbyte på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck.
 • Bolagets styrelse beslutade om långsiktiga finansiella mål: organisk tillväxt överstigande 10 % per år och en EBIT-marginal överstigande 10 %.
 • Bolagets styrelse beslutade om utdelningspolicy: Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens slut.

VD-kommentar

Verksamheten har under räkenskapsårets första kvartal löpt på i linje med, och något över, våra förväntningar. Det första kvartalet ska som regel vara räkenskapsårets svagaste för Sibek. Det är fullt naturligt och beror på att semesterperioden infaller med tyngdpunkten i juli månad. Denna sommar pågick dock fler driftsättningar jämfört med föregående år. Som exempel kan nämnas arbetena på Malmbanan, Dalabanan och projektet Gävle-Storvik. Den högre mängden driftsättningar var en bidragande orsak till att kvartalets omsättning blev högre än för samma kvartal förra året. Sysselsättningen har varit god även inom projektering samt projekt- och byggledning. Samtliga konsulter har haft hög beläggning under kvartalet.

Det allmänna ekonomiska läget präglas av fortsatt hög inflation och stigande räntor samt en försvagad svensk krona. Sibek står fortsatt stadigt i denna miljö av ökade ekonomiska utmaningar. Vi har inga långfristiga skulder att betala räntor på, och heller inga betydande kostnader i utländsk valuta. Däremot har vi sett ökade kostnader i form av exempelvis löner, lokalhyror och billeasing, som följd av inflation och högre ränteläge. Samtidigt har bolagets starka kassa fått ökad betydelse genom tillkommande ränteintäkter. En annan mycket relevant faktor i sammanhanget är att flertalet av Sibeks kontrakt innehåller klausuler om indexreglering, vilket verkar kompenserande mot ökade kostnader. Detta inträffar dock med viss eftersläpning eftersom indexreglering vanligtvis sker en gång per år. Vi ser heller inga tecken på vikande efterfrågan avseende de tjänster vi levererar. Sammanfattningsvis konstaterar jag att vår finansiella ställning är mycket stark.

Sibeks styrelse fattade under kvartalet beslut om långsiktiga finansiella mål för bolaget. Organisk årlig tillväxt överstigande 10 % och EBIT-marginal överstigande 10 %. Styrelsen fattade också beslut om aktieutdelningspolicy. Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget. Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie till Årsstämman, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

I maj blev det klart att Sibek återigen tilldelas ramavtal med Trafikverket avseende tjänsterna ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd. Min bedömning är att detta kommer vara ett av Sibeks enskilt viktigaste avtal de kommande åren. Ramavtalet gäller minst två år framåt i tiden och kan gälla så länge som fyra år om Trafikverket, likt de gjort tidigare år, utnyttjar kontraktets optioner. Vi är också mycket nöjda med att ha tilldelats avtal med Trafikverket avseende driftsättningar vid spår- räls- och växelbyten på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck. Sibeks arbete kommer att utföras under åren 2024 till 2026. Det innebär förstås en trygghet för verksamheten att jobba med denna typ av långa kontrakt. I sammanhanget ska också nämnas att Sibek tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning. Det är fortfarande oklart hur mycket arbete avtalet kommer att generera för Sibeks räkning (ramavtalet har flera leverantörer), men jag konstaterar att tjänsten entreprenadbesiktning hittills har utgjort en mycket liten andel av Sibeks verksamhet och att detta innebär en möjlighet till utveckling. Vi fortsätter alltså att i samma anda som tidigare expandera vårt utbud till närliggande tjänster.

Vårt arbete med en notering vid Nasdaq First North fortsätter med målsättning om första handelsdag i slutet av oktober. Under andra kvartalet finns en rad driftsättningar planerade och vi förväntar oss fortsatt hög beläggning.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.