Fjärde kvartalet (februari- april)

 • Bolagets omsättning ökade under fjärde kvartalet med 28,4 % till 38 445 TSEK (29 936 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 101,6 % till 5 808 TSEK (2 881 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 15,1 % (9,6 %)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 SEK (0,22 SEK).

Helår 2023-24 (maj-april)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 21,8 % till 143 722 TSEK (118 036 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,5 % och uppgick till 19 990 TSEK (14 749 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,9 % (12,5 %).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,63 SEK (1,25 SEK).
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en aktieutdelning om 1,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023-24.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget tilldelades avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10–12 MSEK avseende ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt i distrikt Väst.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK avseende Kompetens signalteknik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under räkenskapsårets fjärde kvartal höll den starka trenden med god tillväxt och ökad lönsamhet i sig. Jag har i tidigare kommentarer nämnt att den bakomliggande förklaringen huvudsakligen återfinns i hög beläggning och prisjusteringar, vilket fortsatt gäller under räkenskapsårets sista kvartal. För räkenskapsåret totalt sett summerar vi en omsättningstillväxt om 21,8 % och en rörelseresultattillväxt om 35,5 %. Det är siffror jag är mycket nöjd med, särskilt då vi under året har haft kostnader förknippade med börsintroduktionen i november.

Under räkenskapsåret stod tjänsten driftsättning för 55 % av omsättningen, projektering stod för 23 %, projekt- och byggledning stod för 21 % och övriga tjänster svarade för 1 %. Vi har haft god beläggning och orderingång inom samtliga tjänsteområden.

Under fjärde kvartalet tecknade vi två avtal med Trafikverket som stärker Sibeks möjligheter till framtida utveckling. I mars tecknade vi avtal avseende driftsättning, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt kring Göteborg. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras av egen personal, men vissa delar rör annat än signalteknik och kommer att utföras av underkonsulter. I april tecknade vi ramavtal med Trafikverket avseende Kompetens signalteknik. Avtalet syftar till att förse den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering och signalteknik. Trafikverket ställde i upphandlingen mycket höga krav avseende både teknisk kompetens och organisation hos potentiella anbudsgivare, vilket gör det särskilt kul att Sibek stod som vinnare samtidigt som endast en annan anbudsgivare klarade kvalificeringskraven. En stor del av avtalets förväntade volym avser uppgifter som Sibek till dags dato inte jobbat aktivt med, men där vi besitter den nödvändiga kompetensen. Avtalet ger oss alltså möjlighet att ytterligare bredda vårt tjänsteutbud. Vi har med anledning av avtalet också knutit ytterligare bra samarbetspartners till oss i form av underkonsulter. Hur mycket avtalet kommer att vara värt de kommande åren är svårt att säga, men det ökar i vilket fall Sibeks möjligheter att hålla en fortsatt hög beläggning.

Räkenskapsårets första kvartal (maj till juli) är som regel årets svagaste, med anledning av sommarens semestrar. Jag har tidigare skrivit att det för våra besiktningsmän väntas en intensiv period framåt sommaren med en rad driftsättningar i olika delar av landet. Läget ser fortsatt ljust ut, men vissa driftsättningar som skulle ha genomförts under perioden har senarelagts av Trafikverket. Sannolikt kommer dessa driftsättningar att utföras senare i år och förväntas ha endast begränsad inverkan på vårt resultat under första kvartalet. Hösten brukar som regel alltid vara intensiv med driftsättningar och förväntas bli så också i år, i synnerhet om även de försenade arbetena förläggs då. Också för tjänsten projektering, där framförhållningen normalt är kortast, ser läget ljust ut med förväntat hög beläggning de närmast kommande månaderna. Tjänsten projekt- och byggledning präglas av långa kontrakt och därmed av högre grad av förutsägbarhet. Även inom projekt- och byggledning ser beläggningen bra ut framöver.

Sibeks framgång under året beror av hög kompetens hos våra medarbetare, hårt arbete och en stark vilja att leverera med högsta kvalitet. Vi tar med oss detta och fortsätter på samma linje under räkenskapsåret 2024-25.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Sibek har genom förnyad konkurrens på Ramavtal Signaltekniska tjänster av Trafikverket tilldelats ett avtal inom tjänsteområde Ibruktagandebesiktning signal: Falun-Borlänge hastighetshöjande åtgärder inkl. Ornäs ESIK. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2025-12-31. Avtalet har ett förväntat värde på 3,8 MSEK.

”Ramavtal Signaltekniska tjänster är ett viktigt kontrakt för oss där vi inom besiktning är rankad etta i Trafikverkets alla fem regioner. Detta är första gången besiktning upphandlas till fast pris på ramavtalet och det är glädjande att se att vi vinner även inom denna upphandlingsform. Att projektet i sig är beläget i Dalarna är extra roligt med tanke på att vi har ett av våra största kontor i Borlänge.” säger David Berg, VD.

Uppdraget består av ett antal signaltekniska besiktningar med driftsättningar under 2024 och 2025. Åtgärder som ingår i projektet är bland annat ett antal skyddsväxlar, tre vägskyddsanläggningar och fem rörbroar.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Sibek har av Trafikverket tilldelats uppdraget Ramavtal avseende Kompetens signalteknik. Ramavtalet tilldelas endast en konsult och uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper över två år med option på 1+1 år. Trafikverkets uppskattning av volymen på ramavtalet motsvarar en summa på cirka 23 miljoner kronor för Sibek.

”Det här är en fantastisk framgång för Sibek. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet de kommande åren. Kraven var mycket högt ställda i denna upphandling och det är tack vare vår breda kompetens inom signalteknik som vi blir tilldelade detta uppdrag av Trafikverket.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar att förse projekten inom den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering, signalteknik och anläggningsdata för järnvägsanläggningar samt att förse de av Trafikverket drivna projekten inom den digitala tåglägestjänsten med de kompetenskonsulter som behövs för att säkra framdriften för nuvarande, kommande samt angränsande projekt för uppdrag främst på VO Trafik och VO Underhåll.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2027-12-31. Ersättningsformen är rörligt arvode och förväntat värde är 10-12 MSEK. Sibek kommer att arbeta med underkonsulterna AFRY och Askers Konsult och Entreprenadtjänst AB avseende entreprenadbesiktning respektive ibruktagning bana.

”Det är otroligt roligt att vi genom detta uppdrag kan säkra upp vår verksamhet i Trafikverkets västra region. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet i regionen de kommande åren. Variationen av uppdrag inom detta avtal passar oss väl då bredden av kompetens hos våra medarbetare kan nyttjas till fullo. Positivt också att vi har med oss AFRY och Askers som är väldigt kompetenta på sina respektive områden.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar åtta separata projekt som innebär signaltekniska åtgärder för att antingen öka kapaciteten i anläggningen eller för att stärka robustheten genom underhållsåtgärder. Bland annat ingår projektet Vändspår Lerum som syftar till att bygga ut Lerum till en fyrspårstation. Även projektet Förbigångsspår Välevattnet som innebär driftsättning av ett förbigångsspår på sträckan Laxå-Finnerödja är en del av avtalet.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Tredje kvartalet (november-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under tredje kvartalet med 20,1 % till 32 745 TSEK (27 261 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 118 % till 4 254 TSEK (1 946 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,0 % (7,1 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,36 SEK (0,18 SEK).

Årets första nio månader (maj-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 19,5 % till 105 277 TSEK (88 100 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19,5 % och uppgick till 14 182 TSEK (11 869 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,5 % (13,5 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 1,15 SEK (1,03 SEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte den positiva trend som jag nämnde i föregående kvartalsrapport, med ökande omsättning till god lönsamhet. De bakomliggande faktorerna är hög beläggning i kombination med prisuppräkningar. Som jag nämnt i tidigare rapporter så räknas priser i tecknade kontrakt som regel upp med ett index som följer inflationen, dock med viss eftersläpning. Vi ser nu tydligt effekterna av detta.

Januari och februari brukar som regel präglas av lägre aktivitet på järnvägen. Till stor del beror det på att snön försvårar arbeten, framför allt i landets nordligare delar. Så har det varit även i år, men jag kan trots det konstatera att även vårt fjärde kvartal har börjat bra med hög beläggning i februari. Den höga graden av beläggning förväntas hålla i sig under våren för alla våra tre tjänsteområden. Framåt sommaren väntas en intensiv period för våra besiktningsmän med ett flertal stora driftsättningar på olika plaster i landet. Sammantaget finns goda förutsättningar på plats för verksamheten under de närmast kommande månaderna.

Den som följer affärsmedia kan ha noterat att det senaste tiden har skrivits en del om järnvägen, och inte minst signalsystemet. I december 2023 offentliggjorde Trafikverket sin rapport Signalöversyn[1] som belyser konsekvenserna av ett åldrande signalsystem. I rapporten framgår att Trafikverket vill ha ökade ekonomiska medel för att möjliggöra nationellt införande av det nya sameuropeiska signalsystemet ERTMS under den kommande 20-årsperioden. Den beräknade kostnaden uppges till 50–55 miljarder kronor plus utvecklingskostnader om 8–10 miljarder. I januari 2024 framlade Trafikverket sitt förslag till plan för transportsystemet som ska gälla 2026 till 2037, vilket omskrevs i Dagens Industri 15 januari[2]. Enligt Trafikverket räcker inte de planerade resurserna för perioden, utan för järnvägen behövs ytterligare 96 miljarder kronor. Upprustning av signalsystemet lyfts fram som särskilt angeläget. I artikeln uttalade sig infrastrukturminister Andreas Carlson positivt till ökade satsningar och nämnde specifikt att underhållsskulden har tillåtits växa under lång tid. Detta är ett sedan länge känt begrepp inom järnvägen och syftar på att nödvändiga investeringar har skjutits upp under för lång tid. Underhållsskulden i kombination med ökat kapacitetsutnyttjande (fler tåg) leder till ett mer störningskänsligt system, det vill säga fler förseningar.

Det går förstås inte att se in i framtiden, men det finns åtminstone goda anledningar att tro att det kommer att investeras mer i järnvägen och signalsystemet de kommande åren. Jag konstaterar att Sibek är väl positionerat för en sådan utveckling och för att bidra till att järnvägen och signalsystemet rustas upp. En av de största riskerna som Trafikverket lyfter fram i sin rapport är kompetensbrist. Här ligger Sibek i framkant, både när det gäller den nya tekniken som är på ingång och den befintliga tekniken som sannolikt i stora delar kommer att leva kvar under flera decennier framöver.

På Sibek följer vi utvecklingen med stort intresse. 20 år för att byta signalsystem kan låta som lång tid, men givet mängden arbete som måste utföras i förhållande till mängden tillgänglig kapacitet så är det nog snarare bråttom. Hur som helst, på Sibek fortsätter vi att fokusera på att leverera med högsta kvalitet i de uppdrag vi har.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

[1] https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2023-12/jarnvagens-signalsystem-behover-bytas-ut-i-snabbare-takt/
[2] https://www.di.se/nyheter/trafikverket-vill-ha-150-extra-miljarder-959-miljarder-racker-inte/

Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation av hårdvara i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte. Beställningen har kommit som ett tillägg till det pågående projekteringsuppdraget för ställverksbytet och är värd ca 3 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar kontrakt för den här typen av tjänst. Denna typ av uppdrag passar Sibek bra då det ligger nära vår övriga verksamhet och många medarbetare har en bakgrund inom entreprenad. Det är förstås en fin möjlighet för oss. Det är också glädjande att vi har ett otroligt bra samarbete med kunden som i och med detta visar sitt förtroende genom att utöka vårt engagemang till fler områden.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att byta datorställverk 85 till den nyare versionen 95 på en sträcka av Dalabanan mellan Borlänge och Mora. Sedan tidigare har Sibek uppdraget att projektera och säkerhetsgranska bygghandling samt att driftsätta den färdiga anläggningen. Den totala kontraktsumman uppgår till ca 14 MSEK.

Arbetet med installationen påbörjas under våren för att avslutas i samband med att det nya ställverket tas i drift i oktober 2024.

Andra kvartalet (augusti-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under andra kvartalet med 14,1 % till 42 681 TSEK (37 407 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,1 % till 8 721 TSEK (9 292 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 20,4 % (24,8 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,80 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterade till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Första halvåret (maj-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 19,1 % till 72 532 TSEK (60 839 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 % och uppgick till 9 928 TSEK (9 921 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,7 % (16,3 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,84 SEK (0,85 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterde till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Den 31 oktober godkände Nasdaq Stockholm AB bolagets ansökan om upptgande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
• Den 27 oktober offentliggjordes utfallet av bolagets erbjudande om att teckna aktier. Erbjudandet tecknades till 88,5 %. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK och summerades till 553 267 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga. Totalt tillfördes bolaget en emissionslikvid om 8,9 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet aktier ökade till 10 153 267 från 9 600 000.
• Den 9 oktober offentliggjordes bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
• Vid årsstämman 4 oktober beslutades om utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre avsåg ordinarie utdelning och
25 öre avsåg extra utdelning.
• Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

VD-kommentar

Räkenskapsårets andra kvartal präglades till stor del av förberedelser inför Sibeks notering på Nasdaq First North Growth Market. Under de rådande allmänna ekonomiska förutsättningarna har väldigt få bolag valt att noteras det senaste året. Detta till trots genomförde Sibek en lyckad börsintroduktion några dagar efter andra kvartalets utgång, den 6 november. Jag är förstås oerhört stolt över att Sibek lyckats med detta och ser nu fram emot Sibeks fortsatta tillvaro som börsbolag.

Noteringen skedde genom försäljning av både befintliga och nyemitterade aktier. Totalt tillfördes Sibek cirka 8,9 MSEK före kostnader i samband med noteringen.

Verksamheten har under andra kvartalet utvecklats något över våra förväntningar. Omsättningstillväxten har varit god och priserna i flera av våra kontrakt har justerats upp genom nyttjande av indexklausuler. Som jag nämnt tidigare justeras priserna i regel en gång om året, vilket leder till att Sibek kompenseras för ökade kostnader med viss eftersläpning. Resultatet för andra kvartalet belastas med cirka 1,9 MSEK av engångskaraktär avseende kostnader för notering. Sammantaget konstaterar jag att Sibek fortsätter den positiva trend som kunde ses under räkenskapsårets första kvartal.

Sysselsättningen för våra konsulter inom driftsättning och projekt- och byggledning har varit mycket hög. Inom driftsättning har våra besiktningsmän arbetat med ett stort antal projekt över hela landet. Det enskilt största projektet har varit det fortsatta arbetet med förberedelser för införande av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan i norra Sverige. Även inom projekt- och byggledning är ett flertal av Sibeks konsulter verksamma inom arbetet med ERTMS.

Inom tjänsten projektering har framförhållningen varit kortare och det har förekommit perioder med något lägre beläggning än vanligt. I slutet av andra kvartalet och i början av det tredje, har vi noterat att utvecklingen vänts till det positiva i och med att vi har tecknat ett antal avtal avseende just projektering. Dessa uppdrag förväntas påbörjas kring kommande årsskifte. Beläggningen ser därmed mycket god ut för hela första kalenderhalvåret 2024 även för tjänsten projektering.

Räkenskapsårets andra kvartal brukar vara årets starkaste eller näst starkaste efter fjärde kvartalet. Vi går nu in i tredje kvartalet som brukar präglas av något lägre aktivitet. Det beror förstås delvis på julledighet, men också på att intensiteten i de arbeten som utförs längs järnvägen minskar som en följd av kyla och snö.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projektet Signaltrimningsåtgärder Rotebro samt byggplatsuppföljning. Beställare är Trafikverket Investering och upphandlingen skedde i öppen konkurrens. Det kontrakterade ordervärdet är drygt 2,7 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar ett kontrakt med Trafikverket till vår projekteringsverksamhet. Det här är ett uppdrag som passar Sibek perfekt. Merparten av kontraktet avser kvalificerat arbete inom signalteknik och vi kommer att dra nytta av vår höga kompetens inom området.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att genom olika åtgärder i signalsystemet öka den trafikmässiga kapaciteten och robustheten kring stationerna Rotebro och Norrviken. Stationerna ligger på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala, en sträcka som är hårt nyttjad av pendeltåg, fjärrtåg och godståg.

Sibek räknar med att påbörja arbeten under december månad och projektet förväntas pågå till maj 2026.

Nasdaq Stockholm AB har igår den 31 oktober 2023 godkänt SIBEK AB (publ):s (”Sibek” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier i Sibek kommer inledas måndagen den 6 november 2023. Sibeks aktie har ISIN-kod SE0020050359 och kommer handlas under kortnamnet SIBEK.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med noteringen samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SIBEK AB (publ) (”Sibek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 937 500 aktier, varav 661 250 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till cirka 88,5 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 13,3 MSEK.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 26 oktober 2023. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK per aktie och ökar antalet aktier i Bolaget med 553 267. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total emissionslikvid om cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver såldes 276 250 befintliga aktier från huvudägare i Bolaget till ett antal teckningsåtagare.

Kommentar från David Berg, vd:

”Det är en spännande tid för oss och kul att börsnoteringen äntligen blir av. Det är förstås en milstolpe i Sibeks historia. Vi har sedan länge varit ett välkänt och etablerat namn inom vår bransch. I noteringen var också ett flertal av teckningsåtagarna från branschen, och känner till Sibek sedan tidigare. Det är förstås jättekul att få det förtroendet och vi sprider nu ägandet och får en större och bredare ägarbas.”

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Sibek erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i Bolagsbeskrivningen som Bolaget offentliggjorde den 9 oktober 2023. Efter Erbjudandets genomförande har Bolaget cirka 320 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

 • Avräkningsnotor skickas ut den 30 oktober 2023
 • Likviddag är den 2 november 2023
 • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 6 november 2023

Aktier, aktiekapital och utspädning
När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 553 267, från 9 600 000 till 10 153 267, och Bolagets aktiekapital att öka med 33 196,02 SEK, från 576 000 SEK till 609 196,02 SEK, innebärande en utspädning om cirka 5,4 procent för befintliga aktieägare som inte deltagit i Erbjudandet.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet samt har utsetts till Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den Bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.