Fjärde kvartalet (februari- april)

 • Bolagets omsättning ökade under fjärde kvartalet med 28,4 % till 38 445 TSEK (29 936 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 101,6 % till 5 808 TSEK (2 881 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 15,1 % (9,6 %)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 SEK (0,22 SEK).

Helår 2023-24 (maj-april)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 21,8 % till 143 722 TSEK (118 036 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,5 % och uppgick till 19 990 TSEK (14 749 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,9 % (12,5 %).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,63 SEK (1,25 SEK).
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en aktieutdelning om 1,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023-24.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget tilldelades avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10–12 MSEK avseende ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt i distrikt Väst.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK avseende Kompetens signalteknik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under räkenskapsårets fjärde kvartal höll den starka trenden med god tillväxt och ökad lönsamhet i sig. Jag har i tidigare kommentarer nämnt att den bakomliggande förklaringen huvudsakligen återfinns i hög beläggning och prisjusteringar, vilket fortsatt gäller under räkenskapsårets sista kvartal. För räkenskapsåret totalt sett summerar vi en omsättningstillväxt om 21,8 % och en rörelseresultattillväxt om 35,5 %. Det är siffror jag är mycket nöjd med, särskilt då vi under året har haft kostnader förknippade med börsintroduktionen i november.

Under räkenskapsåret stod tjänsten driftsättning för 55 % av omsättningen, projektering stod för 23 %, projekt- och byggledning stod för 21 % och övriga tjänster svarade för 1 %. Vi har haft god beläggning och orderingång inom samtliga tjänsteområden.

Under fjärde kvartalet tecknade vi två avtal med Trafikverket som stärker Sibeks möjligheter till framtida utveckling. I mars tecknade vi avtal avseende driftsättning, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt kring Göteborg. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras av egen personal, men vissa delar rör annat än signalteknik och kommer att utföras av underkonsulter. I april tecknade vi ramavtal med Trafikverket avseende Kompetens signalteknik. Avtalet syftar till att förse den digitala tåglägestjänsten med kompetens avseende signalering och signalteknik. Trafikverket ställde i upphandlingen mycket höga krav avseende både teknisk kompetens och organisation hos potentiella anbudsgivare, vilket gör det särskilt kul att Sibek stod som vinnare samtidigt som endast en annan anbudsgivare klarade kvalificeringskraven. En stor del av avtalets förväntade volym avser uppgifter som Sibek till dags dato inte jobbat aktivt med, men där vi besitter den nödvändiga kompetensen. Avtalet ger oss alltså möjlighet att ytterligare bredda vårt tjänsteutbud. Vi har med anledning av avtalet också knutit ytterligare bra samarbetspartners till oss i form av underkonsulter. Hur mycket avtalet kommer att vara värt de kommande åren är svårt att säga, men det ökar i vilket fall Sibeks möjligheter att hålla en fortsatt hög beläggning.

Räkenskapsårets första kvartal (maj till juli) är som regel årets svagaste, med anledning av sommarens semestrar. Jag har tidigare skrivit att det för våra besiktningsmän väntas en intensiv period framåt sommaren med en rad driftsättningar i olika delar av landet. Läget ser fortsatt ljust ut, men vissa driftsättningar som skulle ha genomförts under perioden har senarelagts av Trafikverket. Sannolikt kommer dessa driftsättningar att utföras senare i år och förväntas ha endast begränsad inverkan på vårt resultat under första kvartalet. Hösten brukar som regel alltid vara intensiv med driftsättningar och förväntas bli så också i år, i synnerhet om även de försenade arbetena förläggs då. Också för tjänsten projektering, där framförhållningen normalt är kortast, ser läget ljust ut med förväntat hög beläggning de närmast kommande månaderna. Tjänsten projekt- och byggledning präglas av långa kontrakt och därmed av högre grad av förutsägbarhet. Även inom projekt- och byggledning ser beläggningen bra ut framöver.

Sibeks framgång under året beror av hög kompetens hos våra medarbetare, hårt arbete och en stark vilja att leverera med högsta kvalitet. Vi tar med oss detta och fortsätter på samma linje under räkenskapsåret 2024-25.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Tredje kvartalet (november-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under tredje kvartalet med 20,1 % till 32 745 TSEK (27 261 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 118 % till 4 254 TSEK (1 946 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,0 % (7,1 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,36 SEK (0,18 SEK).

Årets första nio månader (maj-januari)

 • Bolagets omsättning ökade under perioden med 19,5 % till 105 277 TSEK (88 100 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19,5 % och uppgick till 14 182 TSEK (11 869 TSEK).
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,5 % (13,5 %).
 • Resultatet per aktie* uppgick till 1,15 SEK (1,03 SEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser.

VD-kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte den positiva trend som jag nämnde i föregående kvartalsrapport, med ökande omsättning till god lönsamhet. De bakomliggande faktorerna är hög beläggning i kombination med prisuppräkningar. Som jag nämnt i tidigare rapporter så räknas priser i tecknade kontrakt som regel upp med ett index som följer inflationen, dock med viss eftersläpning. Vi ser nu tydligt effekterna av detta.

Januari och februari brukar som regel präglas av lägre aktivitet på järnvägen. Till stor del beror det på att snön försvårar arbeten, framför allt i landets nordligare delar. Så har det varit även i år, men jag kan trots det konstatera att även vårt fjärde kvartal har börjat bra med hög beläggning i februari. Den höga graden av beläggning förväntas hålla i sig under våren för alla våra tre tjänsteområden. Framåt sommaren väntas en intensiv period för våra besiktningsmän med ett flertal stora driftsättningar på olika plaster i landet. Sammantaget finns goda förutsättningar på plats för verksamheten under de närmast kommande månaderna.

Den som följer affärsmedia kan ha noterat att det senaste tiden har skrivits en del om järnvägen, och inte minst signalsystemet. I december 2023 offentliggjorde Trafikverket sin rapport Signalöversyn[1] som belyser konsekvenserna av ett åldrande signalsystem. I rapporten framgår att Trafikverket vill ha ökade ekonomiska medel för att möjliggöra nationellt införande av det nya sameuropeiska signalsystemet ERTMS under den kommande 20-årsperioden. Den beräknade kostnaden uppges till 50–55 miljarder kronor plus utvecklingskostnader om 8–10 miljarder. I januari 2024 framlade Trafikverket sitt förslag till plan för transportsystemet som ska gälla 2026 till 2037, vilket omskrevs i Dagens Industri 15 januari[2]. Enligt Trafikverket räcker inte de planerade resurserna för perioden, utan för järnvägen behövs ytterligare 96 miljarder kronor. Upprustning av signalsystemet lyfts fram som särskilt angeläget. I artikeln uttalade sig infrastrukturminister Andreas Carlson positivt till ökade satsningar och nämnde specifikt att underhållsskulden har tillåtits växa under lång tid. Detta är ett sedan länge känt begrepp inom järnvägen och syftar på att nödvändiga investeringar har skjutits upp under för lång tid. Underhållsskulden i kombination med ökat kapacitetsutnyttjande (fler tåg) leder till ett mer störningskänsligt system, det vill säga fler förseningar.

Det går förstås inte att se in i framtiden, men det finns åtminstone goda anledningar att tro att det kommer att investeras mer i järnvägen och signalsystemet de kommande åren. Jag konstaterar att Sibek är väl positionerat för en sådan utveckling och för att bidra till att järnvägen och signalsystemet rustas upp. En av de största riskerna som Trafikverket lyfter fram i sin rapport är kompetensbrist. Här ligger Sibek i framkant, både när det gäller den nya tekniken som är på ingång och den befintliga tekniken som sannolikt i stora delar kommer att leva kvar under flera decennier framöver.

På Sibek följer vi utvecklingen med stort intresse. 20 år för att byta signalsystem kan låta som lång tid, men givet mängden arbete som måste utföras i förhållande till mängden tillgänglig kapacitet så är det nog snarare bråttom. Hur som helst, på Sibek fortsätter vi att fokusera på att leverera med högsta kvalitet i de uppdrag vi har.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

[1] https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2023-12/jarnvagens-signalsystem-behover-bytas-ut-i-snabbare-takt/
[2] https://www.di.se/nyheter/trafikverket-vill-ha-150-extra-miljarder-959-miljarder-racker-inte/

Andra kvartalet (augusti-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under andra kvartalet med 14,1 % till 42 681 TSEK (37 407 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,1 % till 8 721 TSEK (9 292 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 20,4 % (24,8 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,80 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterade till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Första halvåret (maj-oktober)

• Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 19,1 % till 72 532 TSEK (60 839 TSEK).
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 % och uppgick till 9 928 TSEK (9 921 TSEK).
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 13,7 % (16,3 %).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,84 SEK (0,85 SEK).
• Resultatet påverkades negativt med cirka 1,9 MSEK avseende kostnader relaterde till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Den 31 oktober godkände Nasdaq Stockholm AB bolagets ansökan om upptgande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
• Den 27 oktober offentliggjordes utfallet av bolagets erbjudande om att teckna aktier. Erbjudandet tecknades till 88,5 %. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 16 SEK och summerades till 553 267 nyemitterade aktier och 276 250 befintliga. Totalt tillfördes bolaget en emissionslikvid om 8,9 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet aktier ökade till 10 153 267 från 9 600 000.
• Den 9 oktober offentliggjordes bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
• Vid årsstämman 4 oktober beslutades om utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre avsåg ordinarie utdelning och
25 öre avsåg extra utdelning.
• Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 6 november.

VD-kommentar

Räkenskapsårets andra kvartal präglades till stor del av förberedelser inför Sibeks notering på Nasdaq First North Growth Market. Under de rådande allmänna ekonomiska förutsättningarna har väldigt få bolag valt att noteras det senaste året. Detta till trots genomförde Sibek en lyckad börsintroduktion några dagar efter andra kvartalets utgång, den 6 november. Jag är förstås oerhört stolt över att Sibek lyckats med detta och ser nu fram emot Sibeks fortsatta tillvaro som börsbolag.

Noteringen skedde genom försäljning av både befintliga och nyemitterade aktier. Totalt tillfördes Sibek cirka 8,9 MSEK före kostnader i samband med noteringen.

Verksamheten har under andra kvartalet utvecklats något över våra förväntningar. Omsättningstillväxten har varit god och priserna i flera av våra kontrakt har justerats upp genom nyttjande av indexklausuler. Som jag nämnt tidigare justeras priserna i regel en gång om året, vilket leder till att Sibek kompenseras för ökade kostnader med viss eftersläpning. Resultatet för andra kvartalet belastas med cirka 1,9 MSEK av engångskaraktär avseende kostnader för notering. Sammantaget konstaterar jag att Sibek fortsätter den positiva trend som kunde ses under räkenskapsårets första kvartal.

Sysselsättningen för våra konsulter inom driftsättning och projekt- och byggledning har varit mycket hög. Inom driftsättning har våra besiktningsmän arbetat med ett stort antal projekt över hela landet. Det enskilt största projektet har varit det fortsatta arbetet med förberedelser för införande av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan i norra Sverige. Även inom projekt- och byggledning är ett flertal av Sibeks konsulter verksamma inom arbetet med ERTMS.

Inom tjänsten projektering har framförhållningen varit kortare och det har förekommit perioder med något lägre beläggning än vanligt. I slutet av andra kvartalet och i början av det tredje, har vi noterat att utvecklingen vänts till det positiva i och med att vi har tecknat ett antal avtal avseende just projektering. Dessa uppdrag förväntas påbörjas kring kommande årsskifte. Beläggningen ser därmed mycket god ut för hela första kalenderhalvåret 2024 även för tjänsten projektering.

Räkenskapsårets andra kvartal brukar vara årets starkaste eller näst starkaste efter fjärde kvartalet. Vi går nu in i tredje kvartalet som brukar präglas av något lägre aktivitet. Det beror förstås delvis på julledighet, men också på att intensiteten i de arbeten som utförs längs järnvägen minskar som en följd av kyla och snö.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Första kvartalet

 • Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 27,3 % till 29 851 TSEK (23 432 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 1 207 TSEK (629 TSEK).
 • Resultat efter skatt 1 195 TSEK (499 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,05 SEK)
 • Ett flertal pågående driftsättningar under sommarperioden bidrog till högre omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning.
 • Bolaget tilldelades kontrakt med Trafikverket avseende Ibruktagandeorganisation till spår-, räls- och växelbyte på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck.
 • Bolagets styrelse beslutade om långsiktiga finansiella mål: organisk tillväxt överstigande 10 % per år och en EBIT-marginal överstigande 10 %.
 • Bolagets styrelse beslutade om utdelningspolicy: Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens slut.

VD-kommentar

Verksamheten har under räkenskapsårets första kvartal löpt på i linje med, och något över, våra förväntningar. Det första kvartalet ska som regel vara räkenskapsårets svagaste för Sibek. Det är fullt naturligt och beror på att semesterperioden infaller med tyngdpunkten i juli månad. Denna sommar pågick dock fler driftsättningar jämfört med föregående år. Som exempel kan nämnas arbetena på Malmbanan, Dalabanan och projektet Gävle-Storvik. Den högre mängden driftsättningar var en bidragande orsak till att kvartalets omsättning blev högre än för samma kvartal förra året. Sysselsättningen har varit god även inom projektering samt projekt- och byggledning. Samtliga konsulter har haft hög beläggning under kvartalet.

Det allmänna ekonomiska läget präglas av fortsatt hög inflation och stigande räntor samt en försvagad svensk krona. Sibek står fortsatt stadigt i denna miljö av ökade ekonomiska utmaningar. Vi har inga långfristiga skulder att betala räntor på, och heller inga betydande kostnader i utländsk valuta. Däremot har vi sett ökade kostnader i form av exempelvis löner, lokalhyror och billeasing, som följd av inflation och högre ränteläge. Samtidigt har bolagets starka kassa fått ökad betydelse genom tillkommande ränteintäkter. En annan mycket relevant faktor i sammanhanget är att flertalet av Sibeks kontrakt innehåller klausuler om indexreglering, vilket verkar kompenserande mot ökade kostnader. Detta inträffar dock med viss eftersläpning eftersom indexreglering vanligtvis sker en gång per år. Vi ser heller inga tecken på vikande efterfrågan avseende de tjänster vi levererar. Sammanfattningsvis konstaterar jag att vår finansiella ställning är mycket stark.

Sibeks styrelse fattade under kvartalet beslut om långsiktiga finansiella mål för bolaget. Organisk årlig tillväxt överstigande 10 % och EBIT-marginal överstigande 10 %. Styrelsen fattade också beslut om aktieutdelningspolicy. Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget. Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie till Årsstämman, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

I maj blev det klart att Sibek återigen tilldelas ramavtal med Trafikverket avseende tjänsterna ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd. Min bedömning är att detta kommer vara ett av Sibeks enskilt viktigaste avtal de kommande åren. Ramavtalet gäller minst två år framåt i tiden och kan gälla så länge som fyra år om Trafikverket, likt de gjort tidigare år, utnyttjar kontraktets optioner. Vi är också mycket nöjda med att ha tilldelats avtal med Trafikverket avseende driftsättningar vid spår- räls- och växelbyten på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck. Sibeks arbete kommer att utföras under åren 2024 till 2026. Det innebär förstås en trygghet för verksamheten att jobba med denna typ av långa kontrakt. I sammanhanget ska också nämnas att Sibek tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning. Det är fortfarande oklart hur mycket arbete avtalet kommer att generera för Sibeks räkning (ramavtalet har flera leverantörer), men jag konstaterar att tjänsten entreprenadbesiktning hittills har utgjort en mycket liten andel av Sibeks verksamhet och att detta innebär en möjlighet till utveckling. Vi fortsätter alltså att i samma anda som tidigare expandera vårt utbud till närliggande tjänster.

Vårt arbete med en notering vid Nasdaq First North fortsätter med målsättning om första handelsdag i slutet av oktober. Under andra kvartalet finns en rad driftsättningar planerade och vi förväntar oss fortsatt hög beläggning.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.