Sibek AB kallar till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 16.00 på Sibeks kontor i Årsta, Ostmästargränd 5, Årsta.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 september 2023, dels senast torsdagen den 28 september 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman ska ske via e-post till ulrika.pettersson@sibek.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast torsdagen den 28 sep 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 sep 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val till styrelsen och revisor

11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Att välja Björn Östlund till mötesordförande

8. a) Att fastställa resultat- och balansbalansräkning

8. b) Att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kr i ny räkning och 9 600 000 kr i utdelning. Utdelning om 1 kr per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Samt att fredagen den 6 oktober 2023 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 4 oktober 2023.

9. Att arvode ska utgå med 180 000 kr (180 000 kr föregående år) till ordförande och 120 000 kr (120 000 kr föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Att välja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandson till styrelseledamöter. Att välja Björn Östlund till styrelseordförande.

Att välja Revideco AB till bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Erik Emilsson att vara huvudansvarig revisor.

11. Att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

12. Att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.

Första kvartalet

 • Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med 27,3 % till 29 851 TSEK (23 432 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 1 207 TSEK (629 TSEK).
 • Resultat efter skatt 1 195 TSEK (499 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,05 SEK)
 • Ett flertal pågående driftsättningar under sommarperioden bidrog till högre omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd.
 • Bolaget tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning.
 • Bolaget tilldelades kontrakt med Trafikverket avseende Ibruktagandeorganisation till spår-, räls- och växelbyte på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck.
 • Bolagets styrelse beslutade om långsiktiga finansiella mål: organisk tillväxt överstigande 10 % per år och en EBIT-marginal överstigande 10 %.
 • Bolagets styrelse beslutade om utdelningspolicy: Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens slut.

VD-kommentar

Verksamheten har under räkenskapsårets första kvartal löpt på i linje med, och något över, våra förväntningar. Det första kvartalet ska som regel vara räkenskapsårets svagaste för Sibek. Det är fullt naturligt och beror på att semesterperioden infaller med tyngdpunkten i juli månad. Denna sommar pågick dock fler driftsättningar jämfört med föregående år. Som exempel kan nämnas arbetena på Malmbanan, Dalabanan och projektet Gävle-Storvik. Den högre mängden driftsättningar var en bidragande orsak till att kvartalets omsättning blev högre än för samma kvartal förra året. Sysselsättningen har varit god även inom projektering samt projekt- och byggledning. Samtliga konsulter har haft hög beläggning under kvartalet.

Det allmänna ekonomiska läget präglas av fortsatt hög inflation och stigande räntor samt en försvagad svensk krona. Sibek står fortsatt stadigt i denna miljö av ökade ekonomiska utmaningar. Vi har inga långfristiga skulder att betala räntor på, och heller inga betydande kostnader i utländsk valuta. Däremot har vi sett ökade kostnader i form av exempelvis löner, lokalhyror och billeasing, som följd av inflation och högre ränteläge. Samtidigt har bolagets starka kassa fått ökad betydelse genom tillkommande ränteintäkter. En annan mycket relevant faktor i sammanhanget är att flertalet av Sibeks kontrakt innehåller klausuler om indexreglering, vilket verkar kompenserande mot ökade kostnader. Detta inträffar dock med viss eftersläpning eftersom indexreglering vanligtvis sker en gång per år. Vi ser heller inga tecken på vikande efterfrågan avseende de tjänster vi levererar. Sammanfattningsvis konstaterar jag att vår finansiella ställning är mycket stark.

Sibeks styrelse fattade under kvartalet beslut om långsiktiga finansiella mål för bolaget. Organisk årlig tillväxt överstigande 10 % och EBIT-marginal överstigande 10 %. Styrelsen fattade också beslut om aktieutdelningspolicy. Sibek ska ha som ambition att dela ut 40–60 % av årets resultat efter skatt. Hänsyn skall tas till den förväntade marknadsutvecklingen och till bolagets strategi för tillväxt och utdelningen kommer därmed att kunna avvika från intervallet när så anses vara gynnsamt för bolaget. Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie till Årsstämman, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

I maj blev det klart att Sibek återigen tilldelas ramavtal med Trafikverket avseende tjänsterna ibruktagandebesiktning, signalsäkerhetsgranskning och teknikstöd. Min bedömning är att detta kommer vara ett av Sibeks enskilt viktigaste avtal de kommande åren. Ramavtalet gäller minst två år framåt i tiden och kan gälla så länge som fyra år om Trafikverket, likt de gjort tidigare år, utnyttjar kontraktets optioner. Vi är också mycket nöjda med att ha tilldelats avtal med Trafikverket avseende driftsättningar vid spår- räls- och växelbyten på sträckorna Tillberga-Frövi och Eskilstuna-Kolbäck. Sibeks arbete kommer att utföras under åren 2024 till 2026. Det innebär förstås en trygghet för verksamheten att jobba med denna typ av långa kontrakt. I sammanhanget ska också nämnas att Sibek tilldelades ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadbesiktning. Det är fortfarande oklart hur mycket arbete avtalet kommer att generera för Sibeks räkning (ramavtalet har flera leverantörer), men jag konstaterar att tjänsten entreprenadbesiktning hittills har utgjort en mycket liten andel av Sibeks verksamhet och att detta innebär en möjlighet till utveckling. Vi fortsätter alltså att i samma anda som tidigare expandera vårt utbud till närliggande tjänster.

Vårt arbete med en notering vid Nasdaq First North fortsätter med målsättning om första handelsdag i slutet av oktober. Under andra kvartalet finns en rad driftsättningar planerade och vi förväntar oss fortsatt hög beläggning.

David Berg
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.