Sibek AB har idag, onsdagen den 4 oktober 2023, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultatet för räkenskapsåret 2022/2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kronor i ny räkning och 9 600 000 kronor i utdelning. Utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Fredagen den 6 oktober 2023 är avstämningsdag för utdelningen som kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades det att omvälja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Björn Östlund valdes till styrelseordförande.

Revideco AB valdes till bolagets revisor med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

Sibek AB kallar till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 16.00 på Sibeks kontor i Årsta, Ostmästargränd 5, Årsta.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 september 2023, dels senast torsdagen den 28 september 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman ska ske via e-post till ulrika.pettersson@sibek.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast torsdagen den 28 sep 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 sep 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val till styrelsen och revisor

11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Att välja Björn Östlund till mötesordförande

8. a) Att fastställa resultat- och balansbalansräkning

8. b) Att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kr i ny räkning och 9 600 000 kr i utdelning. Utdelning om 1 kr per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Samt att fredagen den 6 oktober 2023 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 4 oktober 2023.

9. Att arvode ska utgå med 180 000 kr (180 000 kr föregående år) till ordförande och 120 000 kr (120 000 kr föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Att välja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandson till styrelseledamöter. Att välja Björn Östlund till styrelseordförande.

Att välja Revideco AB till bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Erik Emilsson att vara huvudansvarig revisor.

11. Att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

12. Att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.