Sibek AB har idag, onsdagen den 4 oktober 2023, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultatet för räkenskapsåret 2022/2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 22 665 101 kronor i ny räkning och 9 600 000 kronor i utdelning. Utdelning om 1 krona per aktie, varav 75 öre per aktie avser ordinarie utdelning och 25 öre per aktie avser extra utdelning.

Fredagen den 6 oktober 2023 är avstämningsdag för utdelningen som kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 oktober 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades det att omvälja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Björn Östlund valdes till styrelseordförande.

Revideco AB valdes till bolagets revisor med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.